Project De Brug - pseudocodes

Pseudocode: 910000

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Max. 4u/jaar verspreid over verschillende sessies

Educatiegesprek over hartfalen met toelichting van het zorgtraject hartfalen

Toelichten behandelplan specifiek toegespitst op de problematiek van de patiënt vb. dieet, vochtreductie, ….

Patiënt doorverwijzen naar andere zorgverleners indien nodig bv. rookstopbegeleiding, BOV coach, …. in overleg met cardioloog

Coachen van de patiënt via telefonische opvolggesprekken & opvolggesprekken in combinatie met het consult bij de cardioloog

Het cardioteam voorziet in een telefonische opvang om oproepen van de patiënten, hun naaste omgeving, de EL zorgverleners te beantwoorden. De hartfalenvpk is de 1ste contactpersoon.

Infomomenten over verschillende thema’s in groep

Inclusie met ondertekening van informed consent

Zorgcoördinatie

Pseudocode: 910000

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Max. 4u/jaar verspreid over verschillende sessies

Educatiegesprek over hartfalen met toelichting van het zorgtraject hartfalen

Toelichten behandelplan specifiek toegespitst op de problematiek van de patiënt vb. dieet, vochtreductie, ….

Patiënt doorverwijzen naar andere zorgverleners indien nodig bv. rookstopbegeleiding, BOV coach, …. in overleg met cardioloog

Coachen van de patiënt via telefonische opvolggesprekken & opvolggesprekken in combinatie met het consult bij de cardioloog

Het cardioteam voorziet in een telefonische opvang om oproepen van de patiënten, hun naaste omgeving, de EL zorgverleners te beantwoorden. De hartfalenvpk is de 1ste contactpersoon.

Infomomenten over verschillende thema’s in groep

Inclusie met ondertekening van informed consent

Zorgcoördinatie

Pseudocode: 910011

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Arts
Omschrijving: Consulten bij de huisarts i.k.v. zorgpad hartfalen (minimum 4 per jaar):

Om een minimale kwaliteitsgarantie van het opvolgen van de patiënt met hartfalen aan te tonen, moeten er minimaal 4 consultaties/jaar zijn.

HA gaat in overleg met de patiënt over het opgemaakte zorgplan en coacht de pt hierbij

In samenwerking met de andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop en zo nodig in overleg het zorgplan aanpassen

Pseudocode: 910022

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Specialist-Arts
Omschrijving: Consulten bij de geneesheer-specialist i.k.v. zorgpad hartfalen (minimum 2 per jaar)

Om een minimale kwaliteitsgarantie van het opvolgen van de patiënt met hartfalen aan te tonen, moeten er minimaal 2 consultaties/jaar zijn.

Start zorgtraject op en informeert de pt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject

Optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, apotheek, thuisverpleging en hartfalenteam in ZH en ondersteunen wanneer er vragen zijn

Verwijzing van patiënt naar huisarts

Stelt het zorgplan op in overleg met de huisarts

Volgt de richtlijnen van het zorgtraject

Pseudocode: 910033

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Gesprek over GGG (Goed Geneesmiddelen Gebruik)  met een maximum van 2 gesprekken/jaar/pt

Richtlijnen opvolgen o.b.v. zorgpadfiche apothekers

Zaken die een invloed kunnen hebben op het behandelplan noteren in dagboekje

Opvolgen therapietrouw en rapporteren aan de (huis)arts

Indien nodig contactname met de behandelend arts

Pseudocode: 910044

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Bezoek met een maximum van 36 bezoeken/jaar/pt (= max 6u/pt/jaar)

Opvolging parameters bloeddruk en gewicht tijdens huisbezoek en noteren in dagboekje

Coaching van de patiënt volgens het behandelplan

Zaken die een invloed kunnen hebben op het behandelplan noteren in dagboekje

Richtlijnen opvolgen o.b.v. zorgpadfiche Thuiszorg

Indien nodig: contactname met de behandelend arts

Pseudocode: 910055

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Bezoek aan de patiënt (max 1 per patient)

Toelichting van project De Brug

Toelichting van het informed consent

Registratie Inclusie in de e-healthtoepassing bij akkoord patiënt tot deelname

Vraagverheldering en in kaart brengen van de noden en wensen van de patiënt

Zorgteam met therapeutische relatie en huisapotheek registreren via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

Op basis van de resultaten van de  BELRAI (screener) en de noden en wensen: adviesverstrekking met als doel patiëntempowerment te vergroten

Opmaak stappenplan. Hierbij ligt de nadruk op contactname met de zorg-en welzijnsactoren die een antwoord kunnen bieden op de noden en wensen van de patiënt

Bij eenvoudige situaties: contactname met mantelzorg of mogelijke zorg- en welzijnsactoren voor zorgcoördinatie en/of rechtenverkenning

Bij complexe situaties wordt een casemanager ingeschakeld

Pseudocode: 910066

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Min. 1 gesprek met pt en afstemmingsgesprek met arts

Toelichting van project De Brug en inclusie

Infoverstrekking over optimaal medicatiegebruik

Nagaan of het medicatieschema kan geoptimaliseerd worden met bv. goedkopere producten en patiënt helpen bij de keuze van het meest aangewezen product i.k.v. goed gebruik geneesmiddelen

Contactopname met de huisarts om de optimalisatie te bespreken.

Registratie medicatie in gedeeld elektronisch dossier

Bij volgende bezoek telkens controleren welk product de patiënt reeds neemt en dit aanbieden i.k.v. opvolgen van de therapietrouw.

Indien nodig: aanpassen van medicatieschema

Pseudocode: 910070

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Arts
Omschrijving: Min. 1 gesprek met pt en afstemmingsgesprek met apotheker

Infoverstrekking over optimaal medicatiegebruik

Telefonische bespreking n.a.v. contactopname van de apotheker i.h.k.v. de optimalisatie van het medicatieschema

Pseudocode: 910070

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Specialist-Arts
Omschrijving: Min. 1 gesprek met pt en afstemmingsgesprek met apotheker

Infoverstrekking over optimaal medicatiegebruik

Telefonische bespreking n.a.v. contactopname van de apotheker i.h.k.v. de optimalisatie van het medicatieschema