Project De Koepel - pseudocodes

Pseudocode: 912004

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Tijdens een bootcamp zal een mantelzorger (met zijn chronische zorgvrager) samen voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. Deze bootcamp heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen.  Hiernaast zal de mantelzorger de kans krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf. 

De bootcamp duurt 3 dagen en 2 nachten en kan éénmalig voorzien worden per rechthebbende.

Pseudocode: 912015

Bedrag patiënt: € 170
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Tijdens een bootcamp zal een mantelzorger (met zijn chronische zorgvrager) samen voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. Deze bootcamp heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen.  Hiernaast zal de mantelzorger de kans krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf. 

De bootcamp duurt 3 dagen en 2 nachten en kan éénmalig voorzien worden per rechthebbende.

Pseudocode: 912026

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Tijdens een bootcamp zal een mantelzorger (met zijn chronische zorgvrager) samen voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. Deze bootcamp heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen.  Hiernaast zal de mantelzorger de kans krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf. 

De bootcamp duurt 3 dagen en 2 nachten en kan éénmalig voorzien worden per rechthebbende.

Pseudocode: 912030

Bedrag patiënt: € 150
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Tijdens een bootcamp zal een mantelzorger (met zijn chronische zorgvrager) samen voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. Deze bootcamp heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen.  Hiernaast zal de mantelzorger de kans krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf. 

De bootcamp duurt 3 dagen en 2 nachten en kan éénmalig voorzien worden per rechthebbende.

Pseudocode: 912041

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Ervaringsdeskundigen (die hiervoor opgeleid werden door partnerorganisatie)  gaan bij de chronische zieke en zijn mantelzorger aan huis om informatie op maat te geven rond eerste hulp bij zorg. Bij wie en waar kan je terecht voor hulp.  De gastheer/vrouw nodigt relevante betrokkenen uit zijn leefomgeving uit om deze huiskamergesprekken bij te wonen.

Er wordt een pakket van 2 uur voorzien.

Pseudocode: 912052

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Het uitwerken van een reeks samenkomsten om het zelfmanagement bij personen met een zorg en ondersteuningsnood en mantelzorgers te versterken. In samenwerking met mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen,…. richten we ons naar een specifieke doelgroep bv chronisch zieken met pijn. Doel is om patiënten en mantelzorgers bagage mee te geven om met ziekte te kunnen omgaan in thuisomgeving. Mogelijke onderwerpen zijn: info over ziektebeeld, hoe omgaan met pijn en chronisch ziek zijn, hoe communicatie voeren met elkaar, met familie, vrienden en gezondheidswerkers, ....

Er worden vier workshops van 3u voorzien.

Pseudocode: 912063

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Na aanmelding en toestemming tot inclusie van een kandidaat door de huisarts, wordt bij iedere kandidaat langsgegaan door een zorgactor. Het pilootroject wordt toegelicht, noden en levensdoelen van de patiënt worden in kaart gebracht, er wordt advies verstrekt op basis van die noden en doelen, er wordt toegeleid naar informatie, er wordt een stappenplan opgemaakt, etc.

Er wordt éénmalig een infosessie van 1u per patiënt voorzien.

Pseudocode: 912063

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Na aanmelding en toestemming tot inclusie van een kandidaat door de huisarts, wordt bij iedere kandidaat langsgegaan door een zorgactor. Het pilootroject wordt toegelicht, noden en levensdoelen van de patiënt worden in kaart gebracht, er wordt advies verstrekt op basis van die noden en doelen, er wordt toegeleid naar informatie, er wordt een stappenplan opgemaakt, etc.

Er wordt éénmalig een infosessie van 1u per patiënt voorzien.

Pseudocode: 912074

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Wekelijks zet de huisapotheker de medicatie klaar voor de chronisch zieke in een zelf aangekochte medicatiebox. De chronisch zieke ruilt wekelijks zijn lege  medicatiebox in voor een correcte gevulde.

Daarnaast  stelt de apotheker-titularis, binnen de perken van zijn bevoegdheid en onder zijn verantwoordelijkheid, indien nodig in overleg met de patiënt of zijn vertegenwoordiger en met de behandelende arts, een toedieningsschema op.

Er wordt geschat dat deze actie wekelijks 15' per patiënt vraagt aan de huisapotheker.

Pseudocode: 912085

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Bedoeling is om een onderhoud te hebben met de patiënt over zijn aanvoelen, begrip en moeilijkheden verbonden aan zijn behandeling, om een medicatienazicht uit te voeren, om de therapietrouw te verbeteren door tools voor te stellen aan de patiënt die hem helpen bij de regelmatige inname van zijn behandeling en de patiënt zelf te laten kiezen uit de aangeboden tools.

Voor het initiatiegesprek wordt 60' voorzien per patiënt.

Pseudocode: 912096

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Bedoeling is om een onderhoud te hebben met de patiënt over zijn aanvoelen, begrip en moeilijkheden verbonden aan zijn behandeling, om een medicatienazicht uit te voeren, om de therapietrouw te verbeteren door tools voor te stellen aan de patiënt die hem helpen bij de regelmatige inname van zijn behandeling en de patiënt zelf te laten kiezen uit de aangeboden tools.

Voor het opvolggesprek wordt 30' voorzien per patiënt.

Pseudocode: 912100

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Zorgcoördinatie binnen de operationele populatie van de Koepel wordt opgestart bij chronisch zieken die de zorgcoördinatie niet langer zelf kunnen opnemen en ook de omgeving dit niet meer kan/wil. Een pragmatische indicatie voor opstart zorgcoördinatie is het behalen van een score op de BelRAI screener waarbij aangewezen wordt om een volledige BelRAI af te nemen. Daarnaast kan natuurlijk ook in andere situaties waarbij een lid van het zorgteam het noodzakelijk vindt zorgcoördinatie in geschakeld worden.

Bijkomend willen we binnen de Koepel ook aandacht besteden aan het ondersteunen van de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger om zelf de zorgcoördinatie (contact met verschillende zorgaanbieders, aanvraag MDO, enz.) op te nemen, door een specifieke vorming op maat.

Een pakket van 3u wordt voorzien.

Pseudocode: 912100

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Zorgcoördinatie binnen de operationele populatie van de Koepel wordt opgestart bij chronisch zieken die de zorgcoördinatie niet langer zelf kunnen opnemen en ook de omgeving dit niet meer kan/wil. Een pragmatische indicatie voor opstart zorgcoördinatie is het behalen van een score op de BelRAI screener waarbij aangewezen wordt om een volledige BelRAI af te nemen. Daarnaast kan natuurlijk ook in andere situaties waarbij een lid van het zorgteam het noodzakelijk vindt zorgcoördinatie in geschakeld worden.

Bijkomend willen we binnen de Koepel ook aandacht besteden aan het ondersteunen van de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger om zelf de zorgcoördinatie (contact met verschillende zorgaanbieders, aanvraag MDO, enz.) op te nemen, door een specifieke vorming op maat.

Een pakket van 3u wordt voorzien.

Pseudocode: 912111

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Een team van welzijns- en zorgmedewerkers coördineert de thuissituatie of de op te richten crisiskamer  ter overbrugging van de opstart van de reguliere thuiszorg. Dit zowel na ontslag uit het ziekenhuis of om een opname in het ziekenhuis te vermijden tijdens een crisissituatie thuis.

Het crisisteam wordt ingelicht op crisismomenten waarbij de mantelzorger acuut uitvalt en er dringende hulp nodig is om de chronisch zieke alleen thuis te kunnen laten.

Een pakket van 10u wordt voorzien

Pseudocode: 912111

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Een team van welzijns- en zorgmedewerkers coördineert de thuissituatie of de op te richten crisiskamer  ter overbrugging van de opstart van de reguliere thuiszorg. Dit zowel na ontslag uit het ziekenhuis of om een opname in het ziekenhuis te vermijden tijdens een crisissituatie thuis.

Het crisisteam wordt ingelicht op crisismomenten waarbij de mantelzorger acuut uitvalt en er dringende hulp nodig is om de chronisch zieke alleen thuis te kunnen laten.

Een pakket van 10u wordt voorzien

Pseudocode: 912122

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverlener
Omschrijving: Gebruik van een crisiskamer ter overbrugging van de opstart van de reguliere zorg.

Pseudocode: 912133

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Wanneer de zorgcoördinatie  niet volstaat en de persoon en zijn mantelzorger niet de vereiste zorg en ondersteuning bekomen owv één of meer van de volgende mogelijke situaties:

  • een verlies van de beslissingsautonomie van de rechthebbende en zijn mantelzorger ;
  • de complexiteit van de nodige zorg ;
  • functioneringsproblemen van het zorgteam rond de rechthebbende

zal casemanagement opgestart worden.

Het case management heeft tot doel de zorgsituatie van de patiënt en de zorgcoördinatie te herstellen en te stabiliseren zodat het zorgproces terug kwaliteitsvol verder kan lopen.

De casemanager vervult de rol van raadgever en bemiddelaar van de rechthebbende en van zijn mantelzorger. Hij is de referentiepersoon voor de rechthebbende, zijn mantelzorger en de andere partijen in de zorgteam. Hij is de facilitator en procesbegeleider t.a.v. het zorgteam en de zorgsituatie.

Een pakket van 10 uur wordt voorzien.

Pseudocode: 912133

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Wanneer de zorgcoördinatie  niet volstaat en de persoon en zijn mantelzorger niet de vereiste zorg en ondersteuning bekomen owv één of meer van de volgende mogelijke situaties:

  • een verlies van de beslissingsautonomie van de rechthebbende en zijn mantelzorger ;
  • de complexiteit van de nodige zorg ;
  • functioneringsproblemen van het zorgteam rond de rechthebbende

zal casemanagement opgestart worden.

Het case management heeft tot doel de zorgsituatie van de patiënt en de zorgcoördinatie te herstellen en te stabiliseren zodat het zorgproces terug kwaliteitsvol verder kan lopen.

De casemanager vervult de rol van raadgever en bemiddelaar van de rechthebbende en van zijn mantelzorger. Hij is de referentiepersoon voor de rechthebbende, zijn mantelzorger en de andere partijen in de zorgteam. Hij is de facilitator en procesbegeleider t.a.v. het zorgteam en de zorgsituatie.

Een pakket van 10 uur wordt voorzien.

Pseudocode: 912144

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverlener
Omschrijving: Graag willen we code waarbij we zelf kunnen registreren wie een ZorgID ontvangen heeft

Pseudocode: 912155

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverlener
Omschrijving: Registratie wanneer dienst DMW gecontacteerd werd na aanmelding door een huisarts

Pseudocode: 912166

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverlener
Omschrijving: Registratie indien zorgcoördinatie en/of casemanagement opgenomen wordt door een  ZP3 project binnen onze regio.