Project Waasland - pseudocodes

Pseudocode: 913006

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Arts
Omschrijving: De selectie van de patiënten, de inclusie van de patiënten en het in kaart brengen van het zorglandschap rond de patiënt. De patiënten die in aanmerking komen voor de opstartfase zullen geïnformeerd worden over de opzet en de projectdoelstellingen en zullen gemotiveerd moeten worden tot deelname aan het project.

De huisarts dient zijn patiënten te selecteren aan de hand van de vooropgestelde inclusiecriteria voor de doelgroep. Het includeren en informeren van de patiënt omtrent deelname aan het inclusietraject en de wetenschappelijke opvolging van het project zal ± 2 bijkomende consulten in beslag nemen. De huisarts kan hiervoor geen consultatie aanrekenen aan de patiënt, gezien binnen ons consortium werd afgesproken dat deelname aan het project geen meerkost mag zijn voor de patiënt. Verder dient de administratieve opvolging door de huisarts te gebeuren: het in kaart brengen van het zorglandschap en de nodige stappen ondernemen om de juiste informatie op de juiste plaats te krijgen.

Pseudocode: 913010

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Hulpverlener
Omschrijving: Per geïncludeerde patiënt dient de therapietrouw-screener afgenomen te worden om te peilen naar de therapietrouwheid van de patiënt. Daarnaast dient het MDO aangevraagd te worden, waarbij informatie betreffende de zorgafhankelijkheid en de doelen van de patiënt dienen meegenomen en nagegaan te worden. Daarnaast dienen zij ook de administratieve opvolging op te nemen opdat de juiste info op de juiste plaats terecht komt. Dit zal per patiënt een tijdsinvestering vragen van 30-45min.

Pseudocode: 913010

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Per geïncludeerde patiënt dient de therapietrouw-screener afgenomen te worden om te peilen naar de therapietrouwheid van de patiënt. Daarnaast dient het MDO aangevraagd te worden, waarbij informatie betreffende de zorgafhankelijkheid en de doelen van de patiënt dienen meegenomen en nagegaan te worden. Daarnaast dienen zij ook de administratieve opvolging op te nemen opdat de juiste info op de juiste plaats terecht komt. Dit zal per patiënt een tijdsinvestering vragen van 30-45min.

Pseudocode: 913021

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: 
Stap 1 van de medicatiereview bestaat uit het voorbereiden van het overleg huisarts- apotheker aan de hand van hun GMD of GFD en de ontvangen farmacotherapeutische anamnese. Dit gebeurt aan de hand van de farmacotherapeutische anamnese die werd afgenomen in deel 2 van de initiatiemodule (= afname therapietrouw-screener). Hierbij zullen zowel de huisarts als de apotheker bekijken hoe en of het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door de detectie en het beheer van de geneesmiddel gebonden problemen of problemen betreffende andere gezondheidsproducten geoptimaliseerd kan worden.

Stap 2 bestaat uit het overleg huisarts apotheek. Dit overleg vindt plaats fysiek of via skype en heeft tot doel het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling door aftoetsen therapeutische richtlijnen, checken op over- en/of onderbehandeling, het afstemmen van de behandeldoelen en hoe deze doelen voor de patiënt bereikt kunnen worden. Dit resulteert in een vernieuwd medicatieschema en een actie-/behandel-/

Stap 3 Hierna dient het medicatieschema en het actie-/behandel-/farmacotherapeutisch plan met de patiënt besproken te worden tijdens het multidisciplinaire overleg, een definitief plan (op basis van gezamenlijke formulering van doelstellingen inzake medicatiegebruik) en een aangepast medicatieschema wordt opgemaakt na dit overleg.

Huisarts en apotheker zullen de medicatiereview voorbereiden (stap 1), en nadien een overleg inplannen (stap2) net als mee instaan voor de medicatieopvolging en behandeldoelen. Dit vraagt van beide partijen een investering van ongeveer 45min per casus aan een tarief van 1 euro per minuut, wordt dan ook een forfaitair bedrag voorzien per geïncludeerde patiënt van 45euro per verstrekker (1 x voor huisarts en 1x voor apotheker). Deze actie komt nog niet in aanmerking voor financiering door de overheid.

Pseudocode: 913021

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Arts
Omschrijving: 
Stap 1 van de medicatiereview bestaat uit het voorbereiden van het overleg huisarts- apotheker aan de hand van hun GMD of GFD en de ontvangen farmacotherapeutische anamnese. Dit gebeurt aan de hand van de farmacotherapeutische anamnese die werd afgenomen in deel 2 van de initiatiemodule (= afname therapietrouw-screener). Hierbij zullen zowel de huisarts als de apotheker bekijken hoe en of het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door de detectie en het beheer van de geneesmiddel gebonden problemen of problemen betreffende andere gezondheidsproducten geoptimaliseerd kan worden.

Stap 2 bestaat uit het overleg huisarts apotheek. Dit overleg vindt plaats fysiek of via skype en heeft tot doel het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling door aftoetsen therapeutische richtlijnen, checken op over- en/of onderbehandeling, het afstemmen van de behandeldoelen en hoe deze doelen voor de patiënt bereikt kunnen worden. Dit resulteert in een vernieuwd medicatieschema en een actie-/behandel-/

Stap 3 Hierna dient het medicatieschema en het actie-/behandel-/farmacotherapeutisch plan met de patiënt besproken te worden tijdens het multidisciplinaire overleg, een definitief plan (op basis van gezamenlijke formulering van doelstellingen inzake medicatiegebruik) en een aangepast medicatieschema wordt opgemaakt na dit overleg.

Huisarts en apotheker zullen de medicatiereview voorbereiden (stap 1), en nadien een overleg inplannen (stap2) net als mee instaan voor de medicatieopvolging en behandeldoelen. Dit vraagt van beide partijen een investering van ongeveer 45min per casus aan een tarief van 1 euro per minuut, wordt dan ook een forfaitair bedrag voorzien per geïncludeerde patiënt van 45euro per verstrekker (1 x voor huisarts en 1x voor apotheker). Deze actie komt nog niet in aanmerking voor financiering door de overheid.

Pseudocode: 913032

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Verpleegkundige
Omschrijving: Het educatieprogramma is erop gericht de juiste antwoorden te geven op vragen van patiënten en daarnaast de patiënten te sensibiliseren rond het effect van een verantwoord medicatiegebruik.

Per patiënt worden, afhankelijk van de in kaart gebrachte noodzaak, 4 tot 8 sessies van 1 of 2 uur per jaar voorzien. Het educatieprogramma kan gegeven worden door ofwel een verpleegkundige ofwel door de apotheker van de patiënt.

Pseudocode: 913032

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Apotheker
Omschrijving: Het educatieprogramma is erop gericht de juiste antwoorden te geven op vragen van patiënten en daarnaast de patiënten te sensibiliseren rond het effect van een verantwoord medicatiegebruik.

Per patiënt worden, afhankelijk van de in kaart gebrachte noodzaak, 4 tot 8 sessies van 1 of 2 uur per jaar voorzien. Het educatieprogramma kan gegeven worden door ofwel een verpleegkundige ofwel door de apotheker van de patiënt.

Pseudocode: 913043

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De initiatiemodule dient als overlegmoment om de opstart van de casemanager mogelijk te maken, bij dit overleg wordt ook de patiënt en indien aanwezig de mantelzorger(s) betrokken. Voor een overleg in kader van opstart wordt per actor 2 uur voorzien. De verstrekkers van deze actie zijn dus de betrokken gekwalificeerde zorg- en hulpverleners rond de patiënt. Vergoedingen worden berekend conform een verloning op niveau van een bachelor loonschaal binnen het RIZIV.

Pseudocode: 913054

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De casemanager zal gedurende een periode van 3 maanden de rol van raadgever en bemiddelaar van de rechthebbende en van zijn mantelzorger vervullen. Hij is de facilitator en procesbegeleider t.a.v. het zorgteam en de zorgsituatie, maar hij maakt zelf geen deel uit van het zorgteam. De casemanager werkt wel steeds nauw samen met de zorgverleners van het zorgteam en ook met de persoon die zorgcoördinatie uitoefent of recentelijk heeft uitgeoefend bij de rechthebbende. Casemanagers worden door organisaties vrijgesteld voor het opnemen van deze functie, hiervoor dient hij/zij minimum te voldoen aan de functieomschrijving. De functie van casemanager kan uitgeoefende worden door ofwel een verpleegkundige ofwel een maatschappelijk assistent en hij voldoet aan volgende competenties: kennis van de sociale kaart; kennis van de gezondheids- en welzijnszorg; kennis van de doelgroepen; communicatieve vaardigheden; gesprekstechnische vaardigheden; administratieve, technische en redactionele vaardigheden; organisatorische vaardigheden; probleemanalyse en probleemoplossend handelen. De keuze voor de meest geschikte casemanager hangt af van de vastgestelde noden van de patiënt. De casemanager is de referentiepersoon voor de rechthebbende, zijn mantelzorger en de andere partijen in de zorgteam. Gedurende 3 maanden (beperkt in tijd) kan de casemanager per casus 15uur besteden.

Pseudocode: 913065

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Na de interventieperiode van 3 maanden wordt een opvolgingsmodule voorzien om het goede verloop van het zorgproces te kunnen garanderen. Voor een overleg in kader van opvolging wordt per actor 1 uur voorzien.

Pseudocode: 913076

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De zorgeducator zal, d.m.v. het verschaffen van extra informatie (pathologie, medicatie, zoeken naar gepaste hulpverlening, etc.) en ondersteunen, instaan voor het bereiken van de volgende componenten:

  • Empowerment van de patiënt en zijn mantelzorger
  • Verhogen van de levenskwaliteit doordat de patiënt beter in staat is om zorgdoelstellingen te formuleren.
  • De zorgcontinuïteit door de overdracht van informatie bij transmurale zorg zoals een ziekenhuisopname, een opname in een kortverblijf of een dag verzorgingscentrum te garanderen.
  • Verhogen van de draagkracht van de mantelzorger en deze verder opvolgen.

Er wordt standaard een pakket van 6 uur zorgeducatie per jaar voorzien. Dit kan op vraag van de zorgeducator uitgebreid worden tot 9 uur per jaar in functie van de complexiteit van de pathologie of de context en in functie van het bevattingsvermogen van de patiënt en zijn mantelzorger. Wij schatten in dat bij 20 % van de patiënten nood zal zijn aan meer zorgeducatie. Wij vergoeden de zorgeducatie aan 46 euro per uur conform de tarieven binnen de protocol 3 projecten RIZIV: 23,30euro/30min

Pseudocode: 913080

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De persoon met dementie en/of zijn/haar mantelzorger(s) zal rechtstreeks gecontacteerd worden door de dementiecoach, deze zal ondersteuning bieden in de zoektocht naar hulp, fungeren als hun vertrouwenspersoon en hen wegwijs maken in het zorglandschap in de regio. Om dit te verwezenlijken zal de dementiecoach een aantal consulten aan huis inplannen, het eerste consult zal, mits toestemming, plaatsvinden samen met de huisarts. Hiernaast zal de coach ook telefonisch bereikbaar zijn voor vragen en bijkomende info. De focus ligt op het verstrekken van informatie in de beginfase na de diagnose. Het gaat hier niet om een vorm van trajectbegeleiding, een coach wordt tijdelijk aangesteld en is zoals hierboven vermeld een wegwijzer voor de persoon met dementie en zijn/ haar mantelzorger(s), waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van informatie. Door in te zetten op het tijdig verstrekken van de correcte informatie beogen we een verhoging van de zelfregie bij de persoon met dementie en zetten we voornamelijk in op ondersteuning van de mantelzorger opdat zijn/haar draagkracht verhoogd kan worden. Hiermee beogen we op termijn een verhoogde levenskwaliteit zowel van de persoon met dementie als van de mantelzorgers.

Frequentie en duur: 10 uur ondersteuning per casus