Juridisch en reglementair kader

De toetreding als rustoord is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

De omzendbrief Omz.ROB-RVT 2011/1 van het RIZIV preciseert het reglementaire kader voor het gebruik van MyCareNet in de sector van de rustoorden.

De overeenkomstencommissie tussen de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager.

De goedkeuring van dit protocol door alle bevoegde instanties is aan de gang.

De rustoorden en de VI's zullen de richtlijnen van dit protocol moeten naleven.

De omzendbrief kan geconsulteerd worden op de site van het RIZIV en/of via de links op deze pagina.