Juridisch en reglementair kader

De toetreding als individuele zorgverlener of groepering is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

Het RIZIV heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager. Dit protocol werd aanvaard door de overeenkomst van de sector van de verpleegkundigen en is bekrachtigd door de verschillende instanties en controlediensten.

U moet de richtlijnen van dit protocol naleven bij het gebruik van MyCareNet.

Het protocol kan geconsulteerd worden op de site van het RIZIV via de 2e link bij externe links