Inleiding - WZC

Toegang

De woonzorgcentra van het type RVT, ROB & CDV kunnen MyCareNet gebruiken.

Bent u een rustoord en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

  • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

  • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

Mandaten

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een rustoord een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)

  • een (andere) WZC

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid en derde betaler

  • Facturatie

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.

Juridisch en reglementair kader

De toetreding als rustoord is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

De omzendbrief Omz.ROB-RVT 2011/1 van het RIZIV preciseert het reglementaire kader voor het gebruik van MyCareNet in de sector van de rustoorden.

De overeenkomstencommissie tussen de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager.

De goedkeuring van dit protocol door alle bevoegde instanties is aan de gang.

De rustoorden en de VI's zullen de richtlijnen van dit protocol moeten naleven.

De omzendbrief kan geconsulteerd worden op de site van het RIZIV en/of via de links op deze pagina.