Inleiding - Verpleegkundige

De sector van de verpleegkundigen, de eerste die aangesloten was bij MyCareNet

De sector van de thuisverpleging is de eerste sector die het NIC in productie heeft willen stellen. Deze sector ziet zijn omzet immers constant stijgen en hij betreft een groot aantal zorgverleners die meestal de derdebetalersregeling toepassen met een facturatiedrager (diskette) die op kortere of langere termijn vervangen moet worden gezien de verouderde technologie en het gebrek aan elementaire veiligheidsvoorzieningen.

Bent u een thuisverpleegkundige en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket? 

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket? 

Juridisch en reglementair kader

De toetreding als individuele zorgverlener of groepering is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

Het RIZIV heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager. Dit protocol werd aanvaard door de overeenkomst van de sector van de verpleegkundigen en is bekrachtigd door de verschillende instanties en controlediensten.

U moet de richtlijnen van dit protocol naleven bij het gebruik van MyCareNet.

Het protocol kan geconsulteerd worden op de site van het RIZIV:

Veralgemening en verplicht karakter

Op 01/07/2012 werd MyCareNet verplicht voor de elektronische uitwisselingen van de facturatie tussen de sector van de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen.

Op 01/07/2013 werd MyCareNet verplicht voor de medico-administratieve documenten.

Deze sector telt 3 types gebruikers

NB: wanneer een individuele verpleegkundige toetreedt tot een groepering, verleent hij/zij impliciet een volmacht aan die groepering voor de toepassingen van MyCareNet.

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.

 Downloads