Afschaffing papieren facturen

Afschaffing van papieren facturen

De afschaffing van de papieren facturen is strik genomen geen product van het CareNet-concept; zij is er het resultaat van, rekening gehouden met het feit dat CareNet de ideale voorwaarden biedt om deze afschaffing toe te laten. En dit, ondermeer door een wezenlijke kwaliteitsverhoging van de uitwisseling van de informatie met als gevolg minder verwerpingen en minder correcties.

De afschaffing van de papieren factuur moet gezien worden in meerdere fasen:

Bijlage 1 in "downloads" bevat een toelichting van de gebruikte definities.

In een eerste fase behelst deze afschaffing enkel de facturering van de zorgen waarvoor een individuele factuur opgemaakt wordt, dwz de ziekenhuisopname en de ambulante verzorging waarvoor gebruik wordt gemaakt van dit document (art. 6 §1 8° verordening van 28/07/2003).

DOELSTELLINGEN

Dit document heeft als doel aan alle partners, aangesloten bij het project CareNet, de nuttige en noodzakelijke informatie te verstrekken met het oog op het realiseren van de uiteindelijke test, die de afschaffing van de individuele papieren factuur van de verpleegnota of ambulante zorgen toelaat.

Het doel van deze testfase is zekerheid te verwerven over de samenhang van de facturatiegegevens op de elektronische factuur tegen het ogenblik dat deze de enige drager van de facturatie wordt. Ook al is deze controle een verplichte fase om te komen tot de afschaffing van de papieren drager, ze mag niet beschouwd worden als een tijdelijke overgangfase. Het slagen van deze test geeft de toelating voor de afschaffing, maar de kwaliteitscontrole van de elektronische factuur zal het voorwerp uitmaken van een blijvende controle door de verzekeringsinstellingen. Een terugkerende afwijking door een ziekenhuis ten aanzien van de vereiste kwaliteit zal gemeld worden aan de Technische Raad Ziekenhuizen (T.R.Z).

VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG TOT AFSCHAFFING VAN DE PAPIEREN FACTUUR

A) Het ziekenhuis moet tenminste 3 maanden in de CareNet-productiefase zijn wat betreft de berichten in verband met de hospitaaladministratie en dit met alle verzekeringsinstellingen.

B) Het ziekenhuis moet tenminste 3 maanden in de CareNet-produktiefase zijn wat betreft de overdracht van de facturatie en dit met alle verzekeringsinstellingen.

C) Het ziekenhuis moet voorafgaandelijk aan de Administrateur-generaal van het RIZIV de checklist overgemaakt hebben, zoals voorzien in bijlage 3 met betrekking tot de bewijskracht. Deze stap heeft als doel te attesteren dat het ziekenhuis zijn verplichtingen nakomt met betrekking tot de bewijskracht voor de informatieoverdracht via CareNet.

VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN HET AKKOORD AFSCHAFFING PAPIEREN FACTUUR

Om de toestemming tot de afschaffing van de individuele papieren factuur van de verpleegnota te bekomen, moet het ziekenhuis op het ogenblik van de aanvraag, de vastgelegde modaliteiten nakomen voor de overdracht van de bijlagen (zie punt 4) en beantwoorden aan de voorwaarden van de kwaliteitscontroles.

Deze controles hebben onder andere en vooral betrekking op de volledigheid van de informatie, opgenomen in het elektronische bestand ten opzichte van de bestaande verpleegnota.

Deze controles zullen plaats vinden gedurende een periode van ten minste 2 maanden, te rekenen vanaf de facturatiemaand, volgend op de maand waarin de aanvraag ingediend wordt bij het NIC.

Deze controles zullen uitgevoerd worden door de verzekeringsinstellingen.

Deze zullen de resultaten verzamelen en ze voorleggen aan de Technische Raad Ziekenhuizen (TRZ), die uiteindelijk de beslissing zal nemen over de afschaffing van de individuele papieren factuur van de verpleegnota.

De kwaliteitscontroles hebben betrekking op volgende materies:

De evaluatie heeft betrekking op één piloot-ziekenhuis en ten minste twee VI's.

Elk ziekenhuis zal ingelicht worden over de aanvang van zijn kwaliteitscontrole van zodra het overgaat naar de productiefase CareNet van de administratieve en de facturatiefluxen en het daartoe de aanvraag doet bij het NIC.

Gedurende de evaluatieperiode zullen de VI's het document, zoals voorzien in bijlage 2 in "downloads", invullen en beoordelen of het ziekenhuis aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Er zal een goedkeuring gegeven worden, indien voor de drie rubrieken van het evaluatiedocument, ten minste twee een "OK" opleveren bij elk van de verzekeringsinstellingen.

Op basis van de verkregen resultaten aangaande de evaluatie van de kwaliteit van de facturatie van het ziekenhuis zal de Technische Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen definitief goedkeuring geven voor de vrijstelling van het uitdrukken van de verpleegnota.

DE BIJLAGE-DOCUMENTEN EN DE VERZAMELFACTUUR

Indien het ziekenhuis de toestemming krijgt voor de afschaffing van de individuele facturen, dan blijft het in eerste instantie gehouden om verder aan de verzekeringsinstellingen de bijlage-documenten te versturen. Deze documenten moeten op termijn, eens de juridische modaliteiten zijn vastgelegd, eveneens het voorwerp uitmaken van een afschaffing ervan.

In afwachting hiervan, en gezien de afschaffing van de individuele papieren factuur van de verpleegnota, zal het ziekenhuis een verzameldocument moeten toevoegen aan de "medische" bijlagen, waarop ten minste die informatie wordt meegedeeld, zoals voorzien op het model in bijlage 3 in "downloads".

Het ziekenhuis kan echter vrijgesteld worden van het overmaken van het verzameldocument op voorwaarde dat als klassement van de rechtvaardigingstukken, dezelfde volgorde gebruikt als die op de factuur (elektronische drager) en de identificatie van de patiënt (INSZ of mutualistisch inschrijvingsnummer) leesbaar voorkomt op elk document. Deze schikking maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke controle ter gelegenheid van de voorafgaandelijke evaluatie bij de APF.

PRAKTISCHE MODALITEITEN

Een ziekenhuis dat zich kandidaat stelt moet in de praktijk de volgende modaliteiten vervullen:

VOORBEELD VAN TIMING

Hieronder twee voorbeelden van timing, zoals ze realiseerbaar zijn voor de overgang naar de CareNet-fase afschaffing papieren factuur:

Voorbeeld 1

Start productiefase administratieve documenten: mei 2002

Start productiefase facturatie: september 2003

Indienen kandidatuur afschaffing papieren factuur: december 2003

Periode evaluatie kwaliteit facturen: facturen, verstuurd in januari en februari 2004

Goedkeuring evaluatie : maart 2004

Start productiefase afschaffing papieren factuur: april 2004

Voorbeeld 2

Start productiefase facturatie: september 2003

Start productiefase administratieve documenten: juni 2004

Indienen kandidatuur afschaffing papieren factuur: september 2004

Periode evaluatie kwaliteit facturen: facturen, verstuurd in oktober en november 2004

Goedkeuring evaluatie : december 2004

Start productiefase afschaffing papieren factuur: januari 2005

Downloads